Všeobecné obchodné podmienky

Internetový obchod s hračkami hravô spadajúci v obchodnom registri pod Lulubee s.r.o., so sídlom Na Slanci 8, Bratislava, 83152.

IČO: 45695474

DIČ: 2023090927

IČDPH: SK2023090927


I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára "Objednávka" a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len "objednávka"), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3 Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky www.hravohracky.eu (ďalej len "obchod").

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a súhlasila so zásielkovým dodaním tovaru na dobierku prostredníctvom tretej osoby.

1.7 Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár "Objednávka" spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky potvrdenie objednávky a v prípade zvolenia platby vopred výzva na úhradu kúpnej ceny.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára "Objednávka" a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej výzvy je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2 K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

2.3 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára "Objednávka" a voľbe platby vopred, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.4 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.


III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "kúpna cena") je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

3.2 Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4 Základným platidlom je mena euro.


IV. Dodanie produktov

4.1 Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt.

4.2 Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 30 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, ak nie je uvedené/oznámené inak. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené v ponuke.

4.3 Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4 Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5 Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6 Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7 Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8 Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.


V. Prevzatie produktu

5.1 Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2 Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.


VI. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanom potvrdení objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.


VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

7.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4 Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

7.7 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8 Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára "Objednávka", a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9 Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 5 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10 Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.11 Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
adresa: Lulubee s.r.o., Lužná 10, Bratislava, 85104

telefónne číslo: 0904 911 440

email: [email protected]

 

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1 Predávajúci nezodpovedá za vady produktu ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

8.2 Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

8.3 Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.

8.4 Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov

8.5 V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny

8.6 Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.7 V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

8.8 Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Reklamačný formulár na stiahnutie je k dispozícii tu.

8.9 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.10 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zi strany kupujúceho.

8.11 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 1.1.2018 je tu:  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je  [email protected] 


IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1 Všeobecné informácie


Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako hravô (Lulubee s.r.o.) získava, používa, uchováva a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou hravô.

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „hravô“ alebo „hravohracky“, má sa tým na mysli internetový obchod patriaci pod spoločnosť s ručením obmedzeným, Lulubee s.r.o., so sídlom Na Slanci 8, Bratislava, 83152, IČO: 45695474, zapísaná v obchodnom registri.


Tieto Podmienky ochrany súkromia sú súčasťou VOP.

Hravô spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je povinný sám zvážiť do akej miery takéto osobné údaje poskytne. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však Prevádzkovateľ nemôže reagovať na podnet či žiadosť, nemôže s kupujúcim uzatvoriť zmluvu alebo nemôže plniť svoje zákonné povinnosti.

Kupujúci zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov a hravô sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. Hravô nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by kupujúcemu alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

9.2 Definície pojmov

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva hravô na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním hravô v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ prevádzkovaných na internetovej doméne www.hravohracky.eu. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne. 

Ostatné pojmy uvádzané v týchto Podmienkach ochrany súkromia majú rovnaký význam ako v platných VOP.


9.3 Rozsah spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúceho v nasledovných prípadoch:

a, Kupujúci používa a pristupuje k Portálu;

b, Kupujúci vyplní osobné údaje do registračného formulára pre založenie účtu a dôjde k vytvoreniu tohto účtu alebo ak zmení tieto údaje;

c, Kupujúci vyplní osobné údaje do niektorého kontaktného formulára na Portáli alebo kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu;

d, Kupujúci vyplní osobné údaje do políčka pre vyžiadanie reklamných a informačných správ (newsletter);

e, Ak kupujúci urobí objednávku, uzatvorí s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu a pri plnení tejto kúpnej zmluvy;

f, Pri používaní Portálu Prevádzkovateľ alebo tretie osoby spracúvajú údaje, ktoré môžu kupujúceho identifikovať nepriamo najmä údaje z používania cookies, beaconov, pixelov a iných podobných programov, ktoré sú na Portáli prevádzkované a to najmä:

i. informácie a dáta zo zariadení, ktoré kupujúci používa na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o zariadení kupujúceho;

ii. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré server Portálu automaticky ukladajú kedykoľvek kupujúci pristupuje k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, počet klikov, stránky, ktoré kupujúci uvidí alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach kupujúci strávi a iné);

iii. geolokačné informácie o polohe zariadenia, z ktorého kupujúci pristupuje k Portálu;

iv. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie návštevníkov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov partnerov Portálu alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí (pre viac informácií ako spoločnosť Google spracúva osobné údaje navštívte nasledovnú stránku https://policies.google.com/technologies/partner-sites).


9.4 Účel spracúvania osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje kupujúceho na tieto účely:

a, uzavretie a plnenie objednávky a kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim;

b, zasielania zľavových kupónov v deň narodením dieťaťa (ak je tento údaj vyplnený);

c, poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu,  analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík;

d, poskytovanie zákazníckej podpory Portálu a odpovedanie na dotazy, otázky, žiadosti kupujúceho vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb podľa GDPR a prijímanie opatrení v súvislosti s dotazom, otázkou alebo žiadosťou;

e, zasielanie informačných, servisných a reklamných správ (newsletter) a notifikácií;

f, plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


9.5 Právny základ spracúvania osobných údajov


Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

a, prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy ako aj nevyhnutnosť ich spracúvania pre splnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR najmä plnenie zmluvného vzťahu, ktorý je upravený VOP a pri plnení objednávky a kúpnej zmluvy vrátane vybavovania odstúpení od zmluvy, reklamácií;

b, oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a všetkých jeho funkcionalít, optimalizácií a vylepšení služieb Prevádzkovateľa a poskytovaní kvalitných zákazníckych služieb a služieb, ktoré sú pre zákazníkov zaujímavé a atraktívne, prevencii a ochrane Portálu pred podvodnými a inými nezákonnými konaniami, poškodením, zničením alebo iným narušením, ochrana a obrana práv a nárokov Prevádzkovateľa, poskytovanie priameho marketingu, zvyšovanie návštevnosti Portálu a propagácia Portálu, analýza vlastných služieb a produktov a ich zlepšovanie;

c, plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to najmä povinností vyplývajúcich z právnych predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa a vedenia účtovníctva.


9.6 Doba spracúvania osobných údajov
 

Osobné údaje sú spracúvané maximálne po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu spracúvania, tj. vždy minimálne po dobu trvania prevádzky Portálu, resp. trvania zmluvného vzťahu založeného VOP a existencie účtu. Ak dôjde k zrušeniu účtu kupujúceho osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať aj primeranú dobu po jeho zrušení v prípade, že by sa kupujúci rozhodol svoj účet znovu aktivovať. Po uplynutí tejto doby dôjde k zmazaniu všetkých osobných údajov spojených s daným účtom.

Prevádzkovateľ bude v niektorých prípadoch osobné údaje spracúvať aj po dobu, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje spracúvať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. osobné údaje vyplývajúce z objednávky a daňových dokladov týkajúcich sa objednávok).

Tam kde má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných bude Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať do doby kým dotknutá osoba spracúvanie úspešne namietne.


9.7 Spracovanie osobných údajov dieťaťa kupujúceho

Pri založení účtu alebo neskôr po jeho vytvorení môže Kupujúci prostredníctvom príslušného formulára poskytnúť Prevádzkovateľovi meno a dátum narodenia jeho dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), resp. osoby ktorej je zákonným zástupcom.

Tieto osobné údaje Kupujúci poskytuje za účelom odosielania zľavových kupónov na nákup v obchode Prevádzkovateľa v deň narodením dieťaťa.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dieťaťa je súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a nevyhnutnosť spracúvania týchto osobných údajov k plneniu povinnosti Prevádzkovateľa zo zmluvy, ktorá vniká vyplnením údajov dieťaťa v príslušnom formulári a odoslaním formulára.

Osobné údaje dieťaťa budú spracúvané po dobu v zmysle bodu 9.6. týchto VOP alebo do odvolania súhlasu zákonného zástupcu so spracúvaním týchto osobných údajov.

Pre prihlásenie na zasielanie zľavových kupónov a poskytnutie osobných údajov je potrebné aby Kupujúci zakliknutím príslušného „checkboxu“ vo formulári Prevádzkovateľovi potvrdil, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov v zmysle týchto VOP a ako zákonný zástupca dieťaťa tieto osobné údaje dieťaťa Prevádzkovateľovi poskytuje.

9.8 Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo zverejnené:

a, subdodávateľom (Sprostredkovateľom), ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa ako súčasť ich služieb a činností pre Prevádzkovateľa. Subdodávatelia spracúvajú osobné údaje len na základne pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s uzavretou zmluvou, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nie sú oprávnení používať osobné údaje na iný účel;

b, dodávateľom prepravných služieb, ktorí zabezpečujú doručovanie tovaru kupujúcim;

c, znalcom a oprávneným servisným partnerom výrobcov tovarov v súvislosti s vybavovaním reklamácií;

d, verejným orgánom ak taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

e, prevádzkovateľom cookies, beaconov, pixelov a iných podobných programov, ktoré sú na Portáli prevádzkované v rozsahu podmienok stanovených týmito prevádzkovateľmi (Google, Facebook a iné).


9.9 Prenos osobných údajov


Prevádzkovateľ vo všeobecnosti neprenáša osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor s výnimkou niektorých osobných údajov za účelom zasielania správ priameho marketingu, kde využíva služby spoločnosti MailChimp so sídlom v USA. MailChimp podlieha systému ochrany osobných údajov Privacy Shield.

Prevádzkovateľ na Portáli prevádzkuje cookies, beacony, pixely a iné podobné programy, ktoré zbierajú analytické a iné informácie o návštevníkoch Portálu pre prevádzkovateľov týchto programov. Prevádzkovateľ nemá k týmto osobným údajom prístup a nepriraďuje ich k osobným údajom, ktoré má k dispozícií.


9.10 Práva dotknutej osoby podľa GDPR


Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov (opakované sprístupnenie osobných údajov môže Prevádzkovateľ spoplatniť).

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov. 

Kupujúci má v súlade s GDPR právo požadovať od Prevádzkovateľa aby mu poskytol osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby Prevádzkovateľ preniesol tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je súhlas kupujúceho alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Kupujúci má v súlade s GDPR právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov.

Kupujúci má právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


9.11 Zmeny Podmienok ochrany súkromia


Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak Prevádzkovateľ urobí akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestni nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby bude o zmene Podmienok ochrany súkromia informovať aj prostredníctvom emailu.
Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý Prevádzkovateľ určí ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou webovej stránky) kupujúci vyjadruje súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.


9.12 Kontakt


Kupujúci alebo iná dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov (vrátane uplatnenia práv dotknutých osôb), písomne prostredníctvom listu zaslaného na adresu jeho sídla uvedeného v týchto Podmienkach ochrany súkromia alebo na e-mailovej adrese: [email protected].
 
Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom internetového obchodu hravô.
Znenie VOP je účinné od 1.2.2019.


Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár

Nákupný košík

Váš košík je prázdny.